Dures conclusions del dictamen del CGE sobre la reforma laboral

A continuació transcric les conclusions del Dictamen 5/2012, de 3 d’abril, del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Com podreu comprovar el Consell de Garanties Estatutàries considera que diversos preceptes de la reforma laboral són inconstitucionals i vulneren competències de la Generalitat.

C O N C L U S I O N S

Primera. L’article 12 (apartats U i Dos, primer paràgraf) i l’article 14 (apartats U, Tres i Sis) del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, són inconstitucionals perquè vulneren els límits materials establerts per l’article 86.1 de la Constitució.

Aprovada per unanimitat.

Segona. L’apartat 3 de l’article 4 del Reial decret llei 3/2012 no és contrari als articles 35 i 14 de la Constitució, si s’interpreta conforme als termes expressats en el fonament jurídic 6.1 d’aquest Dictamen.

Aprovada per unanimitat.

Tercera. L’article 12 del Reial decret llei 3/2012, que dóna una nova redacció a l’apartat 6 de l’article 41 del Text refós de l’estatut dels treballadors, és inconstitucional perquè vulnera els articles 37.1 i 24.1 de la Constitució.

Aprovada per unanimitat.

Quarta. L’apartat U de l’article 14 del Reial decret llei 3/2012, en allò que modifica el darrer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 82 del Text refós de l’Estatut dels treballadors, és inconstitucional perquè vulnera els articles 37.1 i 24.1 de la Constitució. Aquest mateix paràgraf també vulnera les competències de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals de l’article 170 de l’Estatut d’autonomia.

Aprovada per unanimitat.

Cinquena. Els apartats 2 i 4 de les disposicions transitòries setena i vuitena del Reial decret llei 3/2012, pel que fa a l’atribució al Servei Públic d’Ocupació Estatal de les funcions executives de validació dels continguts formatius i d’autorització de centres de formació, vulneren les competències de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals de l’article 170  de l’Estatut d’autonomia.

Aprovada per unanimitat.

Sisena. L’apartat 1 de la disposició final vuitena del Reial decret llei 3/2012, que modifica l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, vulnera les competències de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals de l’article 170 de l’Estatut d’autonomia.

Aprovada per unanimitat.

Setena. La resta de preceptes sol·licitats del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, no són contraris a la Constitució ni a l’Estatut d’autonomia.

Aprovada per unanimitat.

 

 

About Miquel Iceta

Sóc primer secretari del PSC, president del grup socialista al Parlament de Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat

Posted on dijous 5 Abril 2012, in Anotacions. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.